• Enzymoterapia

  Enzýmy sú základným prvkom pre optimálnu funkciu a zdravie našich buniek

  Viac tu
 • Personalizovaná diagnostika

  Otestujte sa na prítomnosť Candidy pre zlepšenie celkového zdravia a vitality

  Viac tu
 • Mikrobióm, leaky gut syndrome

  na základe stanovenia črevnej priepustnosti a mikroflóry Vám pomôžeme zlepšiť Vaše zdravie

  Viac tu
 • Potravinová intolerancia

  …pomôžeme Vám odhaliť a eliminovať potraviny zodpovedné za Vaše ťažkosti…..

  Viac tu
 • Personalizovaná nutrigenomika

  ….schudnite 3x účinnejšie s jedálničkom podľa Vašich génov…

  Viac tu

Mgr.Janette Čemická

JanetteAbsolvovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave odbor Molekulárna biológia a humánna genetika.

Pracovala v Centre lekárskej genetiky  Fakultnej nemocnice v Bratislave na Úseku dedičných metabolických ochorení na oddelení klinickej biochémie.  Tu sa podrobne oboznámila s vykonávaním biochemických, biochemicko-genetických a genetických parametrov používaných pri diagnostike pacientov so suspektnými dedičnými metabolickými poruchami v rámci selektívneho skríningu a monitorovaní pacientov s dokázanými dedičnými poruchami a samotnou klinickou aplikáciou moderných laboratórnych genetických metód. Pracovala s jedinečnou metódou klinickej analýzy GC/MS analýzou.

V neskoršom období spolupracovala s viacerými farmaceutickými spoločnosťami na Slovensku, jednou z nich bola spoločnosť Nestlé Slovensko. Tu sa podieľala za zavádzaní nových poznatkov parenterálnej výživy do praxe.  Ako aj s aplikáciou najnovších poznatkov v špeciálnej výživy pri poruchách trávenia mliečnej bielkoviny a pri zápalových procesoch v čreve tzv. Crohnovej chorobe.

Je spoluzakladateľkou spoločnosti Trainings and Consulting s.r.o, ktorá sa už niekoľko rokov úspešne podieľa na vzdelávacích a konzultačných programoch v oblasti marketingu, predaja a promovania produktov pre väčšinu farmaceutických spoločností nielen na slovenskom trhu, ale hlavne vo svete.

Členka NUGO Nutirigenomics Organisation, európskej asociácie nutrigenomiky a nutrigenetiky, organizácie ktorá od svojho vzniku organizuje odborné prednášky, stretnutia, konferencie pre svojich členov v daných odboroch.

 ________________________________________________________________

 Ing. Lenka Cermanová 

Študovala Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave, odbor Verejné zdravotníctvo, počas ktorého sa zamerala na problematiku kontroly hygieny potravín systémom HACCP.

Následne študovala odbor Chémia a technológia potravín na Technologickej fakulte Univerzity Tomáše Bati v Zlíne a zaoberala sa hodnotením potravín metódou plynovej chromatografie GC/MS.

Počas štúdia nadobudla teoretické poznatky z chémie a analýzy potravín, ako aj praktické skúsenosti s potravinárskou technológiou a biotechnológiou, s výrobou potravín živočíšneho i rastlinného pôvodu a hodnotením potravín prostredníctvom analytických laboratórnych metód. Poznatky v dietológii a výžive doplnila prácou v laboratóriu, vedecky zameranou stážou a technologickou praxou v potravinárskej prevádzke.

Absolvovala certifikovaný odborný kurz a následne i nadstavbový kurz ,,Výživový poradca a športový dietológ“ v Škole výživy MAHRA, s.r.o v Prahe.

Školeniami českej spoločnosti KONFIRM, spol s.r.o ,,Interný auditor systému HACCP“ a ,,Požiadavky normy IFS Food verzia 6“ doplnila svoje zdravotnícke a potravinárske vzdelanie.

Momentálne pracuje ako Manažér a konzultant pre Inštitút prediktívnej a personalizovanej medicíny.

 

________________________________________________________________

Lucia Pretzová

Lucia Pretzova Absolvovala Strednú zdravotnícku školu s maturitou v odbore-Všeobecná sestra v Lučenci. Po ukončení štúdia sa zamestnala a 3 roky pracovala v Univerzitnej nemocnici na Chirurgickej klinike v Bratislave, kde získala skúsenosti v traumatologickom a cievnom obore, v obore brušnej chirugie, neskôr aj na pohotovostnej chirurgickej ambulancii. 

V neskoršom období sa zamestnala v Univerzitnej nemocnici na Novorodeneckej klinike v Bratislave,kde pôsobí takmer 8 rokov a stále tam pracuje. 

Počas pôsobenia na Novorodeneckej klinike absolvovala- Prolaktačný kurz , kde sa oboznámila s významom a zásadami správneho dojčenia, alternatívnymi spôsobmi výživy novorodenca a imunomodulačným efektom materského mlieka na organizmus dieťaťa.

Svoju odbornosť si zvýšila štúdiom na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave,v Špecializačnom štúdiu -Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii.

Popri zamestnaní na Novorodeneckej klinike, momentálne pracuje ako zdravotná sestra v Inštitúte prediktívnej a personalizovanej medicíny v Bratislave.

 

______________________________________________________________________

Ing.Pavel Blažíček , PhD. –  Odborný garant pre Orto-molekulárnu medicínu

Absolvoval Chemicko-technologickú fakultu STU v Bratislave. Pracoval ako výskumný pracovník vo Výskumnom ústave CHZJD. Ďalej ako chemik-analytik v 2.OHEO Bratislave. Pôsobil ako biochemik v Vojenskej nemocnici vo Výskumnom laboratóriu interného oddelenia, ako biochemik na Oddelení klinických laboratórií NMO. Dlhé roky pracoval ako primár Oddelenia klinických laboratórií v TopMed.Pôsobí v Alpha medical v Laboratóriu špeciálnych metód AM.

Externá ašpirantúra „Kinetika enzýmov syntézy a degradácie katecholamínov v nadobličkách a v tumoróznom tkanive“ 1981-1986 diplom.č.9592

Atestácia Vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii. Skúška 1992 Laboratórna medicína 2010
Výskumné úlohy – granty Výskumná úloha vypísaná MO-SR „Stres“ LV 9301/1
zodpovedný riešiteľ: klinická biochémia Blažíček, interná medicína Marko, psychologická časť doc.Vražda
Grant SSVT No.ŠO /95/5305/043 (spoluriešiteľ)
Grant SGA No. 1021/96 (spoluriešiteľ)
VEGA 95/53505/303 (spoluriešiteľ)
Výskumný projekt Interkosmos VII-2-6/2 (zodpovedný riešiteľ za dreň nadobličky ( katecholamíny, syntetizujúce a degradujúce enzýmy, TH, DBH, COMT, PNMT, MAO v dreni nadobličiek)